Statut Szkoły Podstawowej w Ciciborze Dużym

Załącznik

do Uchwały Rady Gminy

w Białej Podlaskiej

z dnia 15 marca 1999 rokuSTATUT

Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej


w Ciciborze Dużym


(tekst jednolity)


SPIS TREŚCIROZDZIAŁ 1 3

Postanowienia ogólne 3

ROZDZIAŁ 2 5

Cele i zadania szkoły 5

ROZDZIAŁ 3 8

Organy szkoły i ich kompetencje 8

Dyrektor szkoły 8

Rada pedagogiczna 10

Rada rodziców 12

Samorząd uczniowski 13

Współpraca między organami szkoły 13

ROZDZIAŁ 4 15

Organizacja szkoły 15

ROZDZIAŁ 5 19

Nauczyciele i inni pracownicy szkoły 19

Zadania i obowiązki nauczyciela 19

Zadania wychowawcy 21

Zespoły nauczycielskie 22

ROZDZIAŁ 6 23

Uczniowie i rodzice 23

Zasady bezpieczeństwa uczniów 24

Prawa i obowiązki uczniów 25

Nagrody i kary 27

Rodzice 28

ROZDZIAŁ 7 29

Wewnątrzszkolny system oceniania (WSO) 29

Sposób informowania ucznia i rodziców o wymaganiach edukacyjnych i zasadach oceniania wewnątrzszkolnego 30

Zasady oceniania uczniów 31

Ocena zachowania ucznia 35

Sposoby informowania o osiągnięciach uczniów 38

Klasyfikowanie i promowanie uczniów 39

Egzaminy klasyfikacyjne 43

Egzamin poprawkowy 44

Sprawdzian w klasie szóstej 45

ROZDZIAŁ 8 47

Program wychowawczy 47

Szkolny program profilaktyki 48

ROZDZIAŁ 9 49

Postanowienia końcowe 49

ROZDZIAŁ 1


Postanowienia ogólne


§ 1


Statut Szkoły Podstawowej w Ciciborze Dużym został opracowany na podstawie:

 1. konwencji o prawach dziecka z dnia 20 listopada 1989 r. (Dz. U. z 1991 r., Nr 120, poz. 526 wraz z załącznikiem zawierającym zastrzeżenia i deklaracje strony polskiej),

 2. ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (t. j. Dz. U. z 2004 r.,

Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.),

 1. rozporządzenia MENiS z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001 r., Nr 61, poz. 624 z późn. zm.).

§ 2


Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o:

 1. szkole – należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową w Ciciborze Dużym,

 2. ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 z późn. zmianami oraz ustawę z dnia 8 stycznia 1999 r. – Przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego (Dz. U. z 1999 r. nr 12, poz. 96),

 3. statucie – należy przez to rozumieć statut Szkoły Podstawowej w Ciciborze Dużym,

 4. dyrektorze szkoły, radzie pedagogicznej, radzie rodziców, samorządzie uczniowskim – należy przez to rozumieć organy działające w szkole,

 5. wychowawcy – należy przez to rozumieć nauczyciela, którego szczególnej opiece wychowawczej powierzono jeden z oddziałów w szkole,

 6. rodzicach – należy przez to rozumieć rodziców lub prawnych opiekunów ucznia,

 7. organie prowadzącym szkołę – należy przez to rozumieć Gminę Biała Podlaska,

 8. organie sprawującym nadzór pedagogiczny nad szkołą – należy przez to rozumieć Lubelskiego Kuratora Oświaty.


§ 3


Podstawę prawną działalności szkoły stanowi ustawa z dnia 7 września 1991 r.

o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami), wydane do niej przepisy wykonawcze oraz niniejszy statut.§ 4


 1. Szkoła jest publiczną sześcioletnią szkołą podstawową w rozumieniu ustawy.


 1. Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Biała Podlaska, organem sprawującym nadzór pedagogiczny – Lubelski Kurator Oświaty.

§ 5


 1. Szkoła jest jednostką budżetową.


 1. Obsługę ekonomiczno – finansową, administracyjną i kadrową szkoły prowadzi Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych (SAPO) w Białej Podlaskiej na podstawie porozumienia zawartego przez w/w strony, reprezentowanymi przez dyrektora SAPO i dyrektora szkoły i na zasadach określonych w odrębnych przepisach.


§ 6


 1. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację pedagogiczną zgodnie z odrębnymi przepisami.


 1. Dokumentację administracyjną i finansową prowadzi i przechowuje SAPO zgodnie z odrębnymi przepisami.


§ 7


Szkoła obchodzi uroczystości szkolne i święta państwowe zgodnie z kalendarzem imprez zamieszczonych w planie pracy szkoły na dany rok szkolny.


§ 8


W szkole może być prowadzona innowacyjna i eksperymentalna działalność pedagogiczna na zasadach określonych odrębnymi przepisami.


§ 9


Organizacje i stowarzyszenia wspomagające proces nauczania i wychowania dzieci mogą, za zgodą dyrektora szkoły i po zaopiniowaniu przez radę pedagogiczną, prowadzić w szkole działalność opiekuńczo – wychowawczą w formie zajęć pozalekcyjnych.


§ 10


 1. Szkoła przyjmuje słuchaczy szkół wyższych i zakładów kształcenia nauczycieli na praktyki pedagogiczne na podstawie pisemnego porozumienia między dyrektorem szkoły a zakładem kształcenia nauczycieli lub szkołą wyższą.


 1. Szkoła może prowadzić kursy i szkolenia dla uczniów i osób dorosłych jako pozaszkolną formę nauczania zgodnie z odrębnymi przepisami.

ROZDZIAŁ 2


Cele i zadania szkoły


§ 11


Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie i przepisach wydanych na jej podstawie:

 1. jako nadrzędny cel pracy edukacyjnej uznaje wspomaganie wszechstronnego rozwoju ucznia,

 2. podejmuje działania mające na celu wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów,

 3. umożliwia harmonijną realizację przez nauczyciela zadań w zakresie nauczania, kształcenia umiejętności i wychowania,

 4. prowadzi działania profilaktyczne i sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb i możliwości szkoły.


§ 12


Szkoła w zakresie nauczania zapewnia uczniom w szczególności:

 1. naukę poprawnego i swobodnego wypowiadania się, pisania i czytania ze zrozumieniem,

 2. poznawanie wymaganych pojęć i zdobywanie rzetelnej wiedzy na poziomie umożliwiającym, co najmniej, kontynuowanie nauki na następnym etapie kształcenia,

 3. dochodzenie do zrozumienia, a nie tylko do pamięciowego opanowania przekazywanych treści,

 4. rozwijanie zdolności dostrzegania różnych rodzajów związków i zależności (przyczynowo – skutkowych, funkcjonalnych, czasowych i przestrzennych itp.)

 5. rozwijanie zdolności myślenia analitycznego i syntetycznego,

 6. traktowanie wiadomości przedmiotowych, stanowiących wartość poznawczą samą w sobie, w sposób integralny, prowadzący do lepszego zrozumienia świata, ludzi i samego siebie,

 7. poznawanie zasad rozwoju osobowego i życia społecznego,

 8. poznawanie dziedzictwa kultury narodowej postrzeganej w perspektywie kultury europejskiej.


§ 13


Szkoła przygotowuje uczniów do pracy w warunkach współczesnego świata poprzez stwarzanie warunków do nabywania następujących umiejętności:

 1. planowania, organizowania i oceniania własnej nauki, przyjmowania za nią coraz większej odpowiedzialności,

 2. skutecznego porozumiewania się w różnych sytuacjach, prezentacji własnego punktu widzenia i brania pod uwagę poglądów innych ludzi, poprawnego posługiwania się językiem ojczystym, przygotowania do publicznych wystąpień,

 3. efektywnego współdziałania w zespole i pracy w grupie, budowania więzi międzyludzkich, podejmowania indywidualnych i grupowych decyzji, skutecznego działania na gruncie zachowania obowiązujących norm,

 4. rozwiązywania problemów w twórczy sposób,

 5. poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną,

 6. odnoszenia do praktyki zdobytej wiedzy oraz tworzenia potrzebnych doświadczeń i nawyków,

 7. rozwijanie sprawności umysłowych oraz osobistych zainteresowań,

 8. przyswajanie sobie metod i technik negocjacyjnego rozwiązywania konfliktów i problemów społecznych.


§ 14


Nauczyciele w swojej pracy wychowawczej, wspierając w tym zakresie obowiązki rodziców, zmierzają do tego, by uczniowie w szczególności:

 1. znajdowali w szkole środowisko wszechstronnego rozwoju osobowego (w wymiarze intelektualnym, psychicznym, społecznym, zdrowotnym, estetycznym, moralnym, duchowym),

 2. rozwijali w sobie dociekliwość poznawczą, ukierunkowaną na poszukiwaniu prawdy, dobra i piękna w świecie,

 3. mieli świadomość życiowej użyteczności zarówno poszczególnych przedmiotów szkolnych, jak i całej edukacji na danym etapie,

 4. stawali się coraz bardziej samodzielni w dążeniu do dobra własnego z dobrem innych, odpowiedzialności za siebie i odpowiedzialności za innych, wolności własnej z wolnością innych,

 5. poszukiwali, odkrywali i dążyli na drodze rzetelnej pracy do osiągnięcia wielkich celów życiowych i wartości ważnych dla odnalezienia własnego miejsca w świecie,

 6. uczyli się szacunku dla dobra wspólnego jako podstawy życia społecznego, oraz przygotowywali się do życia w rodzinie, społeczności lokalnej i w państwie w duch przekazu dziedzictwa kulturowego i kształtowania postaw patriotycznych,

 7. przygotowywali się do rozpoznawania wartości moralnych, dokonywania wyborów i hierarchizacji wartości oraz mieli możliwość doskonalenia się,

 8. kształtowali w sobie postawę dialogu, umiejętność słuchania innych i rozumienia ich poglądów; umieli współdziałać i współtworzyć w szkole wspólnotę nauczycieli i uczniów.


§ 15


 1. Szkoła zapewnia opiekę uczniom odpowiednio do ich potrzeb oraz posiadanych możliwości, w szczególności poprzez:

 1. sprawowanie bezpośredniej opieki nad uczniami przebywającymi w szkole podczas zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych przez nauczycieli prowadzących te zajęcia,

 2. pełnienie przez nauczycieli dyżurów podczas przerw, zgodnie z regulaminem dyżurów,

 3. przestrzeganie zasad organizowania wycieczek szkolnych i innych form rekreacji poza szkołą, zgodnie z odrębnymi przepisami,

 4. systematyczne kontrolowanie przez pracowników szkoły pomieszczeń i sprzętu pod kątem zagrożeń dla zdrowia i życia uczniów oraz niezwłoczne usuwanie stwierdzonych zagrożeń.


 1. Uczniowie objęci są świadczeniami profilaktycznej opieki zdrowotnej.


 1. Organizację oraz formy profilaktycznej opieki zdrowotnej określają przepisy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym.


§ 16


Szkoła współpracuje z poradnią psychologiczno – pedagogiczną oraz ośrodkami poradnictwa specjalistycznego zgodnie z odrębnymi przepisami.


§ 17


 1. Działalność edukacyjna szkoły określona jest przez:

 1. szkolny zestaw programów nauczania wraz ze szkolnym zestawem podręczników,

 2. program wychowawczy szkoły,

 3. szkolny program profilaktyki,

 4. szkolny plan nadzoru pedagogicznego.


 1. Dla realizacji celów statutowych szkoła posiada następujące pomieszczenia:

 1. sale dydaktyczne z niezbędnym wyposażeniem,

 2. salę komputerową z dostępem do Internetu,

 3. boisko,

 4. gabinet dyrektora,

 5. pokój nauczycielski.
ROZDZIAŁ 3


Organy szkoły i ich kompetencje


§ 18


 1. Organami szkoły są:

 1. dyrektor,

 2. rada pedagogiczna,

 3. rada rodziców,

 4. samorząd uczniowski.


 1. Rada pedagogiczna, rada rodziców oraz samorząd uczniowski działają w oparciu o opracowane przez siebie regulaminy, które nie mogą być sprzeczne z przepisami prawa oraz zapisami niniejszego statutu.


Dyrektor szkoły


§ 19


 1. Dyrektor szkoły jest przedstawicielem szkoły, reprezentuje ją na zewnątrz.


 1. Dyrektor szkoły odpowiada za:

 1. dydaktyczny i wychowawczy poziom szkoły,

 2. realizację zadań zgodnie z uchwałami rady pedagogicznej, podjętymi w ramach jej kompetencji stanowiących oraz zarządzeniami organów nadzorujących szkołę,

 3. tworzenie warunków do rozwijania samorządnej i samodzielnej pracy uczniów,

 4. zapewnienie pomocy nauczycielom w realizacji ich zadań i ich doskonaleniu zawodowym,

 5. zapewnienie w miarę możliwości odpowiednich warunków organizacyjnych do realizacji zadań dydaktycznych i opiekuńczo –wychowawczych,

 6. właściwą organizację i przebieg sprawdzianów przeprowadzanych w szkole.


 1. Do zadań dyrektora szkoły związanych z podstawową działalnością szkoły należy w szczególności:

 1. kierowanie bieżącą działalnością dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą szkoły,

 2. sprawowanie nadzoru pedagogicznego na zasadach określonych odrębnymi przepisami,

 3. sprawowanie opieki nad uczniami oraz stwarzanie warunków harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez działania prozdrowotne,

 4. sprawowanie kontroli i podejmowanie decyzji administracyjnych w zakresie spełniania obowiązku szkolnego przez dzieci zamieszkujące w obwodzie szkoły,

 5. wydawanie zezwoleń na indywidualny tok nauki zgodnie z odrębnymi przepisami,

 6. występowanie do Lubelskiego Kuratora Oświaty z uzasadnionymi wnioskami o przeniesienie ucznia do innej szkoły,

 7. przewodniczenie radzie pedagogicznej szkoły,

 8. realizowanie uchwał rady pedagogicznej, podjętych w ramach jej kompetencji stanowiących,

 9. wstrzymywanie uchwał, o których mowa w punkcie 8, niezgodnych z przepisami prawa i powiadamianie o tym fakcie organu prowadzącego oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny,

 10. przyjmowanie wniosków i badanie skarg dotyczących nauczycieli i innych pracowników szkoły,

 11. realizowanie zadań związanych z procedurą awansu zawodowego nauczycieli,

 12. dokonywanie oceny pracy nauczycieli, zgodnie z odrębnymi przepisami,

 13. sporządzanie planów nauczania i arkusza organizacji szkoły,

 14. ustalanie tygodniowego rozkładu zajęć oraz planu dyżurów nauczycieli,

 15. podejmowanie decyzji o zawieszeniu zajęć dydaktycznych, z zachowaniem warunków określonych odrębnymi przepisami,

 16. wyrażanie zgody na podjęcie działań w szkole przez stowarzyszenia i organizacje wspierające działalność szkoły,

 17. prowadzenie dokumentacji pedagogicznej zgodnie z odrębnymi przepisami,

 18. kontrolowanie prawidłowości prowadzenia dokumentacji przez nauczycieli oraz prawidłowości wykorzystania druków szkolnych,

 19. organizowanie i kontrolowanie pracy gospodarczej obsługi szkoły,

 20. dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym szkoły i ponoszenie odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie,

 21. współdziałanie ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych,

 22. wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczegółowych.


 1. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli oraz pracowników nie będących nauczycielami.


 1. W zakresie, o którym mowa w ust. 4, dyrektor w szczególności:

 1. decyduje o zatrudnianiu i zwalnianiu nauczycieli oraz innych pracowników szkoły,

 2. decyduje o przyznawaniu nagród oraz wymierzaniu kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom szkoły,

 3. występuje z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli i innych pracowników szkoły,

 4. określa zakres odpowiedzialności materialnej nauczycieli oraz innych pracowników szkoły zgodnie z przepisami kodeksu pracy, po zapewnieniu ku temu niezbędnych warunków.


 1. Dyrektor szkoły w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z radą pedagogiczną, rodzicami i samorządem uczniowskim.


 1. W okresie pomiędzy posiedzeniami rady pedagogicznej, dyrektor szkoły informuje pracowników o istotnych sprawach szkolnych oraz wydaje zarządzenia w formie pisemnej, wykładając je do wglądu w pokoju nauczycielskim, bądź w razie potrzeby w innych miejscach; wszyscy pracownicy szkoły zobowiązani są do systematycznego zapoznawania się z zarządzeniami dyrektora szkoły oraz do terminowego wykonywania zawartych w nich poleceń.


 1. W przypadku nieobecności dyrektora szkoły zastępuje go inny nauczyciel szkoły, wyznaczony przez organ prowadzący.


 1. Nauczyciel zastępujący nieobecnego dyrektora szkoły w szczególności:

1) podejmuje decyzje w sprawach pilnych,

2) współdziała na bieżąco z organem prowadzącym szkołę oraz innymi

instytucjami.


 1. Szczegółowy zakres kompetencji nauczyciela w czasie zastępstwa określa

upoważnienie dyrektora szkoły.


Rada pedagogiczna


§ 20


 1. Rada pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły, działającym w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.


 1. W skład rady pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole.


 1. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor szkoły.


 1. Przewodniczący zwołuje, przygotowuje i prowadzi zebrania rady pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem rady pedagogicznej; zebrania mogą być organizowane z inicjatywy przewodniczącego, na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, na wniosek organu prowadzącego szkołę, albo na wniosek co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej.


 1. Zebrania plenarne rady pedagogicznej są organizowane:

 1. przed rozpoczęciem roku szkolnego,

 2. w I i II okresie roku szkolnego w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikowania i promowania uczniów,

 3. po zakończeniu I semestru i po zakończeniu rocznych zajęć szkolnych,

 4. w miarę bieżących potrzeb.


 1. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:

 1. zatwierdzanie planów pracy szkoły,

 2. zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,

 3. podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole,

 4. ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły,

 5. ustalanie spośród przedstawionych przez nauczycieli programów wychowania przedszkolnego, programów nauczania oraz podręczników, w drodze uchwały, odpowiednio zestawu programów wychowania przedszkolnego lub szkolnego zestawu programów nauczania i szkolnego zestawu podręczników, biorąc pod uwagę potrzeby uczniów i możliwości szkoły.


 1. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:

 1. organizację pracy szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,

 2. projekt planu finansowego szkoły,

 3. wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,

 4. propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.


 1. Rada pedagogiczna uchwala zmiany do statutu.


 1. Rada pedagogiczna może występować do organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami o zbadanie i dokonanie oceny działalności szkoły, jej dyrektora lub innego nauczyciela zatrudnionego w szkole.


 1. Rada pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem do organu prowadzącego o odwo-łanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora szkoły.


 1. Uchwały rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obec-ności co najmniej połowy jej członków.


 1. Szczegółowe zasady działania rady pedagogicznej określa regulamin rady pedagogicznej, o którym mowa w § 18 ust. 2.


 1. Zebrania rady pedagogicznej są protokołowane.


 1. Nauczyciele są zobowiązani do nieujawniania spraw poruszanych na zebraniu rady pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.


 1. Rada pedagogiczna może wnioskować do dyrektora szkoły w sprawach związa-nych z działalnością dydaktyczną, wychowawczą, organizacyjną i finansową szkoły.


 1. Rada pedagogiczna deleguje swoich przedstawicieli do komisji konkursowej na stanowisko dyrektora szkoły, zgodnie z odrębnymi przepisami.


 1. Rada pedagogiczna wydaje opinię o uczniu wobec którego wszczęto procedurę przeniesienia do innej szkoły, w trybie opisanym w § 48 ust. 3.


Rada rodziców


§ 21


 1. Rada rodziców stanowi reprezentację ogółu rodziców uczniów szkoły.


 1. Szczegółowe zasady działania oraz tryb wyboru i odwołania rady rodziców określa regulamin rady rodziców, o którym mowa w § 18 ust.3.


 1. Rada rodziców w szczególności:

 1. występuje do rady pedagogicznej i dyrektora szkoły z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły,

 2. udziela pomocy samorządowi uczniowskiemu,

 3. działa na rzecz stałej poprawy bazy szkolnej,

 4. pozyskuje środki finansowe w celu wsparcia działalności statutowej szkoły,

 5. uchwala w porozumieniu z radą pedagogiczną program wychowawczy szkoły obejmujący wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowany do uczniów, realizowany przez nauczycieli, oraz szkolny program profilaktyki, dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb środowiska, obejmujący wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowany do uczniów, nauczycieli i rodziców,

 6. opiniuje program i harmonogram poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły,

 7. opiniuje projekt planu finansowego składany przez dyrektora szkoły,

 8. na wniosek dyrektora szkoły przedstawia swoją opinię dotyczącą pracy nauczyciela ubiegającego się o kolejny stopień awansu zawodowego,

 9. deleguje swoich przedstawicieli do komisji konkursowej na stanowisko dyrektora szkoły, zgodnie z odrębnymi przepisami.


 1. Jeżeli rada rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z radą pedagogiczną w sprawie programu, o którym mowa w ust. 3 pkt 5 program ten ustala dyrektor szkoły w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny; program ustalony przez dyrektora szkoły obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez radę rodziców w porozumieniu z radą pedagogiczną.


 1. Rada rodziców może występować do organu prowadzącego, organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły.
Samorząd uczniowski


§ 22


 1. W szkole działa samorząd uczniowski, który tworzą wszyscy uczniowie szkoły.


 1. Zasady działania, tryb wyboru i odwołania organów samorządu uczniowskiego określa regulamin uchwalony przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym.


 1. Samorząd uczniowski, działający w porozumieniu z dyrektorem szkoły, jest współorganizatorem działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej, zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi szkoły.


 1. Samorząd uczniowski ma prawo:

 1. przedstawiania radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi szkoły wniosków i opinii we wszystkich sprawach szkoły, a w szczególności dotyczących przestrzegania praw uczniów, w tym do:

 1. zapoznania się z programem nauczania, jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami,

 2. znajomości zasad oceniania, klasyfikowania i promowania oraz nagradzania uczniów,

 3. jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,

 1. wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu uczniowskiego,

 2. gromadzenia środków finansowych dla wsparcia realizacji celów statutowych szkoły.


 1. Samorząd uczniowski w szczególności:

 1. na wniosek dyrektora szkoły, wyraża swoją opinię na temat pracy ocenianego nauczyciela,

 2. wydaje opinię o uczniu wobec którego wszczęto procedurę przeniesienia do innej szkoły, w trybie opisanym w § 48 ust. 3.


 1. Samorząd uczniowski w wykonywaniu swoich zadań współdziała z wszystkimi organami szkoły.


Współpraca między organami szkoły


§ 23


 1. Zasady współdziałania organów szkoły.

 1. wszystkie organy szkoły współpracują ze sobą w duchu porozumienia i tolerancji, z poszanowaniem prawa poszczególnych organów do swobodnego działania i podejmowania decyzji w granicach swoich kompetencji,

 2. rodzice i uczniowie, poprzez swoje reprezentacje: radę rodziców i samorząd uczniowski, przedstawiają w formie pisemnej organom szkoły swoje wnioski i opinie,

 3. przedstawione wnioski i opinie są rozpatrywane na najbliższych zebraniach zainteresowanych organów, a wnioskodawcy otrzymują pisemną informację dotyczącą przebiegu sprawy.


 1. Zasady rozwiązywania sytuacji konfliktowych w szkole.

 1. konflikty wewnątrzszkolne rozstrzygane są na terenie szkoły,

 2. w sytuacjach konfliktowych pomiędzy poszczególnymi organami szkoły, dyrektor szkoły stwarza zainteresowanym stronom warunki do ich rozstrzygnięcia; każdy z organów szkoły ma możliwość obrony swojego stanowiska,

 3. wszyscy członkowie społeczności szkolnej mogą składać do dyrektora szkoły skargi i wnioski w formie pisemnej lub ustnej; dyrektor szkoły w ciągu 14 dni informuje wnioskodawcę o sposobie rozpatrzenia wniosku lub skargi,

 4. konflikt między uczniem a uczniem na lekcji rozstrzyga nauczyciel prowadzący lekcję,

 5. konflikt między uczniem a uczniem w czasie wolnym od zajęć rozstrzyga nauczyciel dyżurujący lub wychowawca,

 6. konflikt między rodzicem a nauczycielem rozstrzyga dyrektor szkoły,

 7. konflikt między uczniem a nauczycielem danego przedmiotu lub wychowawcą rozstrzyga dyrektor szkoły,

 8. konflikt między dyrektorem szkoły a samorządem uczniowskim rozstrzyga rada pedagogiczna,

 9. konflikt między dyrektorem szkoły a radą pedagogiczną rozstrzyga organ prowadzący szkołę,

 10. dyrektor szkoły może powołać komisję rozjemczą, w skład której wchodzą po jednym przedstawicielu stron będących w konflikcie,

 11. w przypadku, gdy strony nie zgodzą się z wynikami postępowania rozstrzygającego, mają prawo odwołać się, w zależności od rodzaju sprawy, do organu prowadzącego, organu sprawującego nadzór pedagogiczny, Rzecznika Praw Obywatelskich, Rzecznika Praw Dziecka lub właściwego sądu.

ROZDZIAŁ 4


Organizacja szkoły


§ 24


 1. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział.


 1. Liczba uczniów w oddziale nie może przekroczyć 35.


 1. W przypadku większej ilości uczniów niż określona w ust. 2 oddział należy podzielić na dwa równoległe.


 1. Oddziały z małą liczbą uczniów należy łączyć pod warunkiem nie przekroczenia 20 osób w dwóch sąsiednich oddziałach.


 1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach można odstąpić od ustalonych zasad organizacji oddziałów w szkole; ostateczną decyzję w tej sprawie podejmuje organ prowadzący szkołę.


§ 25


 1. Szkoła prowadzi oddział przedszkolny (klasa 0).


 1. Organizację oddziału przedszkolnego w zakresie wymiaru zatrudnienia nauczyciela określają odrębne przepisy.


§ 26


 1. Działalność edukacyjna realizowana jest poprzez:

 1. wychowanie przedszkolne w oddziale przedszkolnym,

 2. kształcenie zintegrowane w klasach I-III,

 3. kształcenie w ramach przedmiotów i bloków przedmiotowych w klasach IV-VI,

 4. realizację ścieżek edukacyjnych o charakterze wychowawczo – dydaktycznym w klasach IV-VI, realizowanych w ramach nauczania przedmiotu lub w postaci odrębnych zajęć:

  1. edukacji prozdrowotnej,

  2. edukacji ekologicznej,

  3. edukacji czytelniczej i medialnej,

  4. wychowania do życia w społeczeństwie.

§ 27


 1. Praca wychowawczo - dydaktyczno i opiekuńcza w oddziale przedszkolnym prowadzona jest na podstawie programu wychowania przedszkolnego.


 1. Godzina zajęć w oddziale przedszkolnym trwa 60 minut.


 1. Zajęcia edukacyjne w oddziale przedszkolnym prowadzi nauczyciel według ustalonego przez siebie planu, dostosowując czas zajęć i przerw do aktywności uczniów, zachowując ciągłość nauczania i doskonalenia podstawowych umiejętności oraz uwzględniając w każdym dniu zajęcia ruchowe, których łączny tygodniowy wymiar wynosi co najmniej 3 godziny.


 1. Czas pojedynczych zajęć prowadzonych dodatkowo, w tym nauki religii, wynosi do 30 minut.


§ 28


Zajęcia edukacyjne w klasach I-III prowadzi nauczyciel według ustalonego przez siebie planu, dostosowując czas zajęć i przerw do aktywności uczniów, zachowując ciągłość nauczania i doskonalenia podstawowych umiejętności oraz uwzględniając w każdym dniu zajęcia ruchowe, których łączny tygodniowy wymiar wynosi co najmniej 3 godziny.


§ 29


 1. Dla uczniów, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły, organizowane jest na podstawie orzeczenia poradni psychologiczno – pedagogicznej nauczanie indywidualne.


 1. Dla uczniów z upośledzeniem umysłowym organizowane są na podstawie orzeczenia poradni psychologiczno – pedagogicznej zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze.


 1. Zajęcia, o których mowa w ust. 1 i 2 organizuje dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym.


§ 30


Dyrektor szkoły, zgodnie z odrębnymi przepisami, może zezwolić na indywidualny tok nauki na wniosek lub za zgodą rodziców, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicz-nej i poradni psychologiczno – pedagogicznej.

§ 31


Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.

§ 32


W Dniu wiosny oraz w Dniu dziecka i sportu, szkoła poprzez różnorodne zajęcia realizuje następujące cele:

 1. integracja zespołów klasowych i społeczności szkolnej,

 2. budowanie tradycji szkolnych,

 3. propagowanie zdrowego stylu życia,

 4. kształtowanie umiejętności twórczego i aktywnego spędzania czasu wolnego,

 5. przedstawianie osiągnięć klasy i szkoły,

 6. współpraca z rodzicami i środowiskiem.


§ 33


 1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji szkoły opracowany przez dyrektora szkoły do dnia 30 kwietnia każdego roku na podstawie przepisów w sprawie ramowych planów nauczania oraz planu finansowego szkoły.


 1. W arkuszu organizacji szkoły zamieszcza się w szczególności liczbę pracowników szkoły, łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych, ogólną liczbę zajęć edukacyjnych obowiązkowych i nadobowiązkowych, w tym kół zainteresowań i innych zajęć pozalekcyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący szkołę.


 1. Arkusz organizacji szkoły zatwierdza organ prowadzący szkołę do dnia 31 maja danego roku po uzyskaniu pozytywnej opinii kuratora oświaty.


§ 34


 1. Organizację stałych obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych

i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez dyrektora szkoły na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły, z uwzględnieniem zasad higieny pracy umysłowej.


 1. Tygodniowy rozkład zajęć klas I-III określa ogólny przydział godzin na poszcze-gólne zajęcia zawarte w ramowym planie nauczania; szczegółowy rozkład dnia ustala nauczyciel.


 1. Tygodniowy rozkład zajęć oddziału przedszkolnego określa ogólny przydział godzin na zajęcia; szczegółowy rozkład dnia ustala nauczyciel.


§ 35


    1. Podstawową formą pracy w szkole są zajęcia dydaktyczno – wychowawcze

prowadzone w systemie klasowo – lekcyjnym.


2. Godzina lekcyjna trwa 45 minut; w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się

prowadzenie zajęć edukacyjnych trwających od 30 do 60 minut, z zachowaniem

ogólnego tygodniowego wymiaru zajęć wynikającego z ramowego planu

nauczania.


3. W nauczaniu zintegrowanym dopuszcza się możliwość pracy w układzie

bezdzwonkowym, z zachowaniem zasad higieny pracy umysłowej.


 1. Dyrektor szkoły dokonuje podziału oddziałów na grupy na zajęciach języków obcych, informatyki i wychowania fizycznego zgodnie z zasadami wynikającymi z przepisów w sprawie ramowych planów nauczania.


 1. Zajęcia obowiązkowe mogą być prowadzone podczas wyjazdów, np. zielone szkoły; zakres i organizację tych zajęć określa program opracowany przez nauczycieli organizujących taki wyjazd.


 1. W szkole mogą być prowadzone zajęcia dodatkowe, zgodnie z potrzebami uczniów oraz możliwościami szkoły.


 1. W szkole mogą być prowadzone zajęcia wyrównawcze i korekcyjno – kompensacyjne, zgodnie z potrzebami uczniów oraz możliwościami szkoły.


 1. Zajęcia nadobowiązkowe i koła zainteresowań mogą być prowadzone poza systemem klasowo – lekcyjnym w grupach międzyklasowych; czas trwania zajęć wynosi 45 lub 60 minut.


§ 36


 1. Dla uczniów dojeżdżających do szkoły, szkoła organizuje opiekę w czasie oczekiwania na zajęcia lub na odjazd autobusu.


 1. Za bezpieczeństwo uczniów i innych osób przebywających na terenie szkoły poza zajęciami lekcyjnymi szkoła nie ponosi odpowiedzialności.


§ 37


    1. Szkoła umożliwia uczniom spożycie gorącego posiłku.


    1. Stołówka dla uczniów szkoły mieści się w budynku gimnazjum.


§ 38


 1. Biblioteka dla uczniów szkoły mieści się w budynku gimnazjum.


 1. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły.


 1. Godziny pracy biblioteki są dostosowane do tygodniowego rozkładu zajęć, w sposób umożliwiający dostęp do zbiorów.


 1. Organizację pracy biblioteki oraz szczegółowe zasady korzystania z jej zbiorów określa regulamin biblioteki.

ROZDZIAŁ 5


Nauczyciele i inni pracownicy szkoły


§ 39


 1. W szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników obsługi.


 1. Zasady i warunki zatrudniania nauczycieli i innych pracowników szkoły określają odrębne przepisy.


 1. Zakres zadań pracowników niepedagogicznych określają przydzielone, indywidualne zakresy czynności.


 1. Do podstawowych obowiązków wszystkich pracowników szkoły należy:

 1. wykonywanie pracy sumiennie i starannie oraz stosowanie się do poleceń dyrektora szkoły, jeżeli nie są sprzeczne z prawem,

 2. przestrzeganie czasu pracy ustalonego w szkole,

 3. przestrzeganie przepisów oraz zasad bhp, a także przepisów przeciwpożarowych,

 4. dbałość o dobro szkoły i jej mienie,

 5. zachowanie w tajemnicy informacji, których ujawnienie może narazić dobra osobiste lub interes pracodawcy,

 6. przestrzeganie tajemnicy określonej w odrębnych przepisach oraz przestrzeganie zasad współżycia społecznego.


 1. Do podstawowych obowiązków nauczycieli i pracowników obsługi w zakresie zapewniania bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę należy:

 1. reagowanie na wszelkie dostrzeżone sytuacje lub zachowania uczniów stanowiące zagrożenie bezpieczeństwa uczniów,

 2. zwracanie uwagi na osoby postronne przebywające na terenie szkoły i w uzasadnionych przypadkach dopytywanie o cel pobytu na terenie szkoły, a w razie jakichkolwiek podejrzeń powiadamianie o tym dyrektora szkoły,

 3. niezwłoczne zawiadamianie dyrektora szkoły o wszelkich dostrzeżonych zdarzeniach, noszących znamiona przestępstwa lub stanowiących zagrożenie dla zdrowia lub życia uczniów.


Zadania i obowiązki nauczyciela


§ 40


 1. Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ma obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie i bezpieczeń-stwo.


 1. Obowiązkiem każdego nauczyciela jest szanowanie godności osobistej uczniów, bezstronne i obiektywne ocenianie oraz sprawiedliwe traktowanie wszystkich uczniów.


 1. Nauczyciel, uwzględniając indywidualne potrzeby dziecka oraz warunki szkoły dostosowuje program nauczania i sposób przekazywania wiedzy do możliwości uczniów.


 1. Nauczyciel udziela uczniom pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych, w oparciu o rozpoznane potrzeby uczniów.


 1. Nauczyciel zapewnia prawidłowy przebieg procesu dydaktycznego w szczegól-ności poprzez:

 1. realizację podstawy programowej kształcenia ogólnego i programu nauczania,

 2. stosowanie właściwych metod nauczania,

 3. ocenianie wspierające rozwój ucznia,

 4. systematyczne przygotowywanie się do zajęć,

 5. efektywne wykorzystanie czasu lekcji i pomocy dydaktycznych.


 1. Nauczyciel informuje rodziców o wynikach dydaktyczno – wychowawczych swoich uczniów.


 1. Nauczyciel wzbogaca własny warsztat pracy oraz dba o powierzony sprzęt i pomo-ce dydaktyczne.


 1. Nauczyciel aktualizuje swoją wiedzę oraz pogłębia umiejętności psychologiczno – pedagogiczne.


 1. Nauczyciel aktywnie uczestniczy w wewnątrzszkolnym doskonaleniu nauczycieli oraz zapoznaje się z aktualnym stanem prawa oświatowego.


 1. W celu zapewnienia uczniom poczucia bezpieczeństwa i opieki nauczyciel:

 1. systematycznie kontroluje pod względem warunków bhp miejsce prowadzenia zajęć,

 2. usuwa drobne usterki lub zgłasza je dyrektorowi szkoły,

 3. na każdej lekcji kontroluje obecność uczniów,

 4. pełni dyżur podczas przerw zgodnie z regulaminem dyżurów.


§ 41


Nauczyciel jest odpowiedzialny za:

 1. realizację podstawy programowej kształcenia ogólnego, programu nauczania oraz ścieżek edukacyjnych,

 2. stan warsztatu pracy i powierzonego mu majątku szkoły,

 3. życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów w czasie trwania zajęć, przerw oraz organizowanych imprez i wycieczek,

 4. przestrzeganie procedur postępowania po zaistnieniu wypadku uczniów lub pracownika, pożaru lub innych zagrożeń.


Zadania wychowawcy


§ 42


 1. Dyrektor szkoły dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej powierza opiekę nad oddziałem w danym etapie edukacyjnym jednemu nauczycielowi – wychowawcy.


 1. Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami, a w szczególności:

 1. tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz przygotowania do życia w rodzinie i społeczeństwie,

 2. wspólnie z uczniami i ich rodzicami:

 1. planowanie i organizowanie różnych form życia społecznego, rozwijające jednostki i integrujące zespół uczniowski,

 2. ustalanie treści i formy zajęć tematycznych na godzinach do dyspozycji wychowawcy,

 1. zapoznawanie rodziców i uczniów z zapisami statutu szkoły, w tym z obowią-zującymi zasadami oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów,

 2. współdziałanie z nauczycielami uczącymi w jego klasie, uzgadnianie z nimi i koordynowanie działań wychowawczych wobec ogółu uczniów, a także wobec tych uczniów, którym z racji szczególnych uzdolnień albo z powodu trudności, potrzebne jest zapewnienie indywidualnej opieki,

 3. czuwanie nad realizacją obowiązku szkolnego swoich wychowanków,

 4. utrzymywanie kontaktu z rodzicami uczniów w celu:

 1. poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo – wychowawczych ich dzieci,

 2. okazywania pomocy rodzicom w działaniach wychowawczych wobec ich dzieci oraz otrzymywania od rodziców pomocy w swoich działaniach,

 3. włączania rodziców w sprawy klasy i szkoły,

 1. współpracy ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc w rozpozna-waniu potrzeb i trudności, w tym zdrowotnych, oraz zainteresowań i szczegól-nych uzdolnień uczniów,

 2. informowaniu rodziców o wszystkich sprawach dotyczących życia szkolnego ucznia, w tym w szczególności o przyznanej mu nagrodzie lub zastosowaniu wobec niego kary,

 3. organizowanie zebrań oraz innych form spotkań z rodzicami.


 1. Wychowawca prowadzi dokumentację pracy dydaktyczno – wychowawczej: dzienniki, arkusze ocen, świadectwa, zgodnie z odrębnymi przepisami.


 1. Zmiana wychowawcy może nastąpić w przypadku:

 1. złożenia przez radę rodziców uzasadnionego wniosku do dyrektora szkoły, po sprawdzeniu jego zasadności,

 2. umotywowanego wniosku nauczyciela wychowawcy.


Zespoły nauczycielskie


§ 43


 1. W szkole tworzone są zespoły nauczycieli, których celem jest koordynacja działań zmierzających do harmonijnej realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych i profilaktycznych.


2. W każdym roku szkolnym, w zależności od potrzeb, tworzone są zespoły problemowo – zadaniowe.


 1. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powołany przez dyrektora szkoły, na wniosek zespołu; przedstawia on na plenarnym zebraniu rady pedagogicznej informacje o pracy zespołu.

ROZDZIAŁ 6


Uczniowie i rodzice


§ 44


 1. Szkoła zapewnia uczniom bezpłatne nauczanie w zakresie realizacji podstawy programowej zgodnie z ramowym planem nauczania.


2. Do klasy pierwszej szkoły podstawowej przyjmowane są dzieci, które w danym roku kalendarzowym kończą 7 lat i nie odroczono im rozpoczęcia obowiązku szkolnego na podstawie art. 14 ust. 1a lub art. 16 ust. 3 ustawy, a także dzieci, w stosunku do których podjęto decyzję o wcześniejszym przyjęciu do szkoły podstawowej na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy.


 1. Decyzję o wcześniejszym przyjęciu dziecka do szkoły lub odroczeniu obowiązku szkolnego podejmuje dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.


 1. Dziecko jest zapisywane do klasy pierwszej z rocznym wyprzedzeniem.


 1. Do szkoły przyjmowane są:

 1. z urzędu – dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły,

 2. na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) – dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły.


 1. Decyzję o przyjęciu ucznia spoza obwodu szkoły podejmuje dyrektor szkoły.


 1. Do klasy programowo wyższej niż pierwsza przyjmuje się ucznia na podstawie świadectwa ukończenia klasy programowo niższej oraz arkusza ocen wydanego przez szkołę, do której uczeń uczęszczał.


 1. Różnice programowe z zajęć edukacyjnych realizowanych w klasie, do której uczeń zostaje przyjęty, są uzupełniane na warunkach ustalonych przez nauczycieli prowadzących dane zajęcia.


 1. Obowiązek szkolny uczniowie spełniają poprzez uczęszczanie do szkoły.


 1. Za spełnianie obowiązku szkolnego i obowiązku nauki uznaje się również udział dzieci upośledzonych w stopniu głębokim w zajęciach rewalidacyjno – wychowawczych, organizowanych zgodnie z odrębnymi przepisami.


 1. W uzasadnionych przypadkach dyrektor na wniosek rodziców może zezwolić na spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą; dziecko spełniające obowiązek w tej formie otrzymuje świadectwo ukończenia klasy lub szkoły na podstawie egzaminów klasyfikacyjnych przeprowadzanych przez szkołę.


 1. Niespełnianie obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki podlega egzekucji w trybie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji; przez niespełnianie obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki należy rozumieć nieusprawiedliwioną nieobecność w okresie jednego miesiąca na co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych.


 1. Na wniosek dyrektora szkoły uczeń może zostać przeniesiony przez kuratora oświaty do innej szkoły.


Zasady bezpieczeństwa uczniów


§ 45


 1. Za bezpieczeństwo fizyczne i psychiczne uczniów przebywających w szkole w czasie zajęć obowiązkowych i pozalekcyjnych odpowiada nauczyciel prowadzący zajęcia.

 2. W pomieszczeniach o zwiększonym ryzyku (sala gimnastyczna i pracownia komputerowa) nauczyciele zobowiązani są do opracowania i zapoznania uczniów z regulaminami tych pomieszczeń.

 3. Za porządek pozostawiony przez uczniów po zakończonej lekcji odpowiada nauczyciel prowadzący zajęcia.

 4. Obowiązuje zakaz opuszczania terenu szkoły przez uczniów w czasie przerw, zajęć edukacyjnych i zajęć pozalekcyjnych w godzinach, w których zgodnie z planem powinni przebywać na terenie szkoły.

 5. Uczniowie mogą wychodzić podczas przerw na plac szkolny, kiedy zezwalają na to warunki atmosferyczne.

 6. Nauczyciele kontrolują obecność uczniów na zajęciach i reagują na nieuzasadnioną nieobecność, informując wychowawcę lub dyrektora szkoły.

 7. Uczeń może opuścić szkołę w czasie trwania zajęć edukacyjnych na pisemną lub ustną prośbę rodziców (prawnych opiekunów); decyzję podejmuje wychowawca lub dyrektor szkoły, który może zezwolić na opuszczenie terenu szkoły tylko w obecności osoby dorosłej.

 8. W przypadku nieobecności nauczyciela opiekę nad uczniami sprawuje inny, wyznaczony nauczyciel.

 9. Harmonogram zastępstw sporządza dyrektor szkoły lub wyznaczony przez niego nauczyciel.

 10. Nad bezpieczeństwem uczniów podczas imprez szkolnych, wycieczek, wyjazdów na zawody lub konkursy czuwają kierownik wycieczki i opiekunowie.

 11. Obowiązki kierownika i opiekuna wycieczki regulują odrębne przepisy.

 12. Szczegółowe zasady organizacji wycieczek szkolnych określa regulamin organizacji wycieczek.

Prawa i obowiązki uczniów


§ 46


 1. Uczeń ma prawo do:

 1. poszanowania godności i nietykalności osobistej,

 2. życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno – wychowawczym,

 3. zachowania tajemnicy życia prywatnego i rodzinnego oraz poszanowania godności własnej w sprawach osobistych, rodzinnych i koleżeńskich,

 4. zapoznania się z programem nauczania, jego treścią i celami,

 5. uzyskania informacji na temat kryteriów i zasad oceniania, klasyfikowania i promowania zawartych w wewnątrzszkolnym systemie oceniania,

 6. uczestnictwa w zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych,

 7. pomocy w nauce oraz pomocy psychologiczno – pedagogicznej,

 8. indywidualnego toku nauczania, zgodnie z odrębnymi przepisami,

 9. uczestniczenia w konkursach, zawodach sportowych i innych imprezach, zgodnie ze swoimi zainteresowaniami i możliwościami,

 10. swobodnego wyrażania opinii i przekonań dotyczących światopoglądu i religii, jeżeli nie narusza to dobra innych osób,

 11. przedstawiania radzie pedagogicznej, dyrektorowi szkoły wniosków i opinii w sprawach dotyczących szkoły, w tym również spraw własnych i kolegów,

 12. opieki nauczyciela podczas przerw międzylekcyjnych, realizowanej w formie dyżurów nauczycielskich,

 13. korzystania, pod opieką nauczyciela, ze sprzętu szkolnego i pomocy dydaktycznych,

 14. korzystania, pod opieką nauczyciela, z hali sportowej i stołówki szkolnej,

 15. korzystania z biblioteki,

 16. w przypadku trudnej sytuacji materialnej do otrzymania pomocy socjalnej, zgodnie z możliwościami szkoły, na zasadach określonych odrębnymi przepisami,

 17. wpływania na życie szkoły poprzez działalność samorządową oraz zrzeszanie się w organizacjach działających na terenie szkoły,

 18. informacji o przysługujących im prawach oraz sposobach postępowania w przypadku naruszenia praw ucznia.


 1. Uczeń, który uzna, że jego prawa zostały naruszone postępuje zgodnie z procedurą zawartą w § 23 ust.2.


 1. Uczeń może zwrócić się do wychowawcy z prośbą o pomoc w uzyskaniu informa-cji o instytucjach udzielających pomocy uczniom, których prawa są naruszane.


 1. Uczeń ma obowiązek:

 1. dbać o honor i tradycje szkoły,

 2. przestrzegać postanowień statutu szkoły oraz obowiązujących w szkole regulaminów,

 3. podporządkowywać się zaleceniom i zarządzeniom dyrektora szkoły, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz ustaleniom samorządu uczniowskiego,

 4. systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych wynikających z planu zajęć; mimo spóźnienia na zajęcia, uczeń zobowiązany jest przybyć do sali, w której odbywają się zajęcia,

 5. starannie przygotowywać się do zajęć i wykonywać prace domowe,

 6. uzupełniać braki w wiadomościach spowodowanych absencją,

 7. szanować godność osobistą, dobre imię i własność prywatną innych osób,

 8. przestrzegać zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły,

 9. przestrzegać zasad bezpieczeństwa w czasie pobytu w szkole i w czasie wyjść poza szkołę oraz zgłaszać zauważone zagrożenia nauczycielom lub dyrektorowi szkoły,

 10. przestrzegać zasad higieny osobistej i dbać o swój wygląd,

 11. zmieniać w szkole buty na obuwie tekstylne,

 12. wystrzegać się szkodliwych nałogów,

 13. dbać o mienie szkoły, utrzymywać czystość i porządek na terenie szkoły,

 14. naprawiać wyrządzone celowo szkody materialne,

 15. w czasie zajęć lekcyjnych zachowywać należytą uwagę, zabierać głos wtedy, gdy zostanie do tego upoważniony przez nauczyciela.


§ 47


    1. Strój ucznia winien być estetyczny i czysty.

2. Na uroczystościach szkolnych obowiązuje strój odświętny.


3. W czasie lekcji uczniowie i nauczyciele nie mogą korzystać z telefonów

komórkowych i są zobowiązani do ich wyłączenia lub wyciszenia oraz

schowania.


4. W czasie zajęć lekcyjnych uczniowie nie mogą korzystać z urządzeń

elektronicznych (np. odtwarzacze MP3 i MP4, aparaty fotograficzne, kamery).


5. Zakaz określony w pkt 3-4 nie dotyczy:

 1. wykorzystania telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych podczas zajęć edukacyjnych jako pomocy dydaktycznych, w przypadku uczniów po uzyskaniu zgody nauczyciela prowadzącego dane zajęcia edukacyjne,

 2. sytuacji szczególnych (np. zagrożenie zdrowia lub życia uczniów),

 3. innych sytuacji na podstawie upoważnienia przez dyrektora szkoły.


6. Nauczyciel nie może odbierać uczniowi telefonu komórkowego lub innego urządzenia elektronicznego.


Nagrody i kary


§ 48


 1. Za bardzo dobre zachowanie i wyniki w nauce, pracę na rzecz szkoły i środowiska oraz inne osiągnięcia uczeń może być nagrodzony:

 1. pochwałą ustną nauczyciela przedmiotu lub wychowawcy,

 2. pochwałą ustną dyrektora szkoły,

 3. listem pochwalnym skierowanym do rodziców,

 4. dyplomem uznania przyznanym przez dyrektora szkoły,

 5. świadectwem z wyróżnieniem (średnia ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobra ocena zachowania).


2. Za nieprzestrzeganie obowiązków ucznia oraz innych postanowień statutu uczeń może być ukarany w następujący sposób:

 1. upomnieniem lub naganą w indywidualnej rozmowie z nauczycielem przedmiotu lub wychowawcą,

 2. upomnieniem lub naganą z wpisem do dziennika lekcyjnego, zeszytu spostrzeżeń i uwag klasy lub zeszytu ucznia,

 3. upomnieniem lub naganą dyrektora szkoły z pisemnym powiadomieniem rodziców ucznia.


 1. Za rażące i wielokrotne naruszanie postanowień statutu bądź regulaminów obowiązujących w szkole lub w przypadku popełnienia czynu karalnego stwierdzonego prawomocnym wyrokiem sądu, dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego, może złożyć wniosek do kuratora oświaty o przeniesienie ucznia do innej szkoły oraz powiadamia sąd dla nieletnich; wychowawca informuje rodziców ucznia o wszczę-tej procedurze przeniesienia ucznia do innej szkoły.


 1. W przypadku wymierzenia kary przez nauczyciela lub wychowawcę uczeń lub rodzic (prawny opiekun) ma prawo odwołać się od otrzymanej kary poprzez złożenie pisemnego odwołania w terminie 7 dni do dyrektora szkoły; w przypadku wymierzenia kary przez dyrektora szkoły uczeń lub rodzic (prawny opiekun) ma prawo odwołać się od otrzymanej kary poprzez złożenie pisemnego odwołania w terminie 7 dni do komisji rozjemczej, o której mowa w §23 ust.2 pkt 10.


 1. Uczeń lub rodzic (prawny opiekun) otrzymuje decyzję o podtrzymaniu kary lub jej anulowaniu w terminie 14 dni od daty wpłynięcia odwołania do dyrektora szkoły lub komisji rozjemczej.Rodzice


§ 49


 1. Rodzice mają prawo do:

 1. zapoznania się z zapisami statutu szkoły,

 2. zapoznania się z zadaniami i zamierzeniami dydaktyczno – wychowawczymi szkoły oraz klasy, do której uczęszcza ich dziecko, poprzez: uczestnictwo w zebraniach ogółu rodziców lub w zebraniach klasowych, indywidualne kontakty oraz udział w zajęciach otwartych, imprezach artystycznych i wycieczkach,

 3. uzyskania informacji na temat kryteriów i zasad oceniania, klasyfikowania i promowania zawartych w wewnątrzszkolnym systemie oceniania,

 4. uzyskania w indywidualnej rozmowie z wychowawcą i nauczycielem uczącym rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania, postępów i trudności w nauce,

 5. uzyskania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia swoich dzieci,

 6. uczestniczenia w planowaniu i organizacji życia klasy i szkoły.


 1. Rodzice mogą mieć wpływ na zmianę wychowawcy, jeżeli złożą na piśmie do dyrektora szkoły uzasadniony wniosek, który będzie wyrażał wolę więcej niż połowy rodziców uczniów danej klasy.


 1. Rodzice zobowiązani są do:

 1. dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły,

 2. zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne, z wyjątkiem przypadku kiedy dziecko realizuje obowiązek szkolny poza szkołą,

 3. zapewnienia dziecku warunków umożliwiających mu przygotowanie się do zajęć szkolnych,

 4. uczestniczenia w zebraniach organizowanych przez wychowawcę klasy lub ustalenia terminu indywidualnego spotkania z wychowawcą,

 5. współpracy z nauczycielami oraz innymi pracownikami szkoły w celu osiągnięcia wspólnych celów edukacyjnych i wychowawczych,

 6. naprawiania szkód materialnych wyrządzonych celowo przez dziecko lub pokrycie kosztów naprawy, zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego,

 7. informowania dyrektora szkoły, w terminie do dnia 30 września każdego roku, o realizacji obowiązku szkolnego spełnianego w sposób określony w art.16 ust. 5b ustawy.


 1. Rodzice dziecka realizującego obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą na podstawie zezwolenia wydanego przez dyrektora szkoły, są obowiązani do zapewnienia dziecku warunków nauki określonych w tym zezwoleniu.


ROZDZIAŁ 7


Wewnątrzszkolny system oceniania (WSO)


§ 50


 1. Ocenianiu podlegają:

 1. osiągnięcia edukacyjne ucznia,

 2. zachowanie ucznia.


 1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej, określonej w odrębnych przepisach, i realizowanych w szkole programów nauczania, uwzględniających tę podstawę.


 1. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych.


§ 51


 1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania wewnątrzszkolnego.


 1. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:

  1. informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie,

  2. udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju,

  3. motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu,

  4. dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia,

  5. umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno - wychowawczej.


§ 52


Ocenianie wiedzy i umiejętności ucznia dokonywane jest:

 1. systematycznie i na bieżąco,

 2. wieloaspektowo i w różnorodnych formach,

 3. w warunkach zapewniających obiektywność oceny,

 4. jawnie, rzetelnie i sprawiedliwie.

Sposób informowania ucznia i rodziców o wymaganiach edukacyjnych i zasadach oceniania wewnątrzszkolnego


§ 53


Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o:

 1. zasadach wewnątrzszkolnego oceniania uczniów, szczególnie zwracając uwagę na ogólne kryteria stopni szkolnych, o których mowa w § 62,

 2. zasadach i kryteriach oceniania zachowania, o których mowa w § 71 oraz w regulaminie oceny zachowania,

 3. warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,

 4. możliwościach zapoznania się z wymaganiami edukacyjnymi wynikającymi z realizowanych w szkole programów nauczania,

 5. skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

§ 54


Na początku każdego roku szkolnego nauczyciele informują uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o:

 1. wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śród-rocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania, oraz formach sprawdzania i oceniania wiedzy i umiejętności uczniów zawartych w przedmiotowych systemach oceniania,

 2. sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;

 3. warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.


§ 55


Spełnienie obowiązków zawartych w § 53 i § 54 wychowawcy i nauczyciele potwierdzają wpisem w dzienniku klasowym.


§ 56


Rodzice i uczniowie mają możliwość zapoznania się z wewnątrzszkolnym systemem oceniania, regulaminem oceny zachowania u wychowawcy klasy, a z przedmiotowymi systemami oceniania u nauczyciela danego przedmiotu.


Zasady oceniania uczniów


§ 57


 1. Oceny są jawne dla uczniów i jego rodziców.


 1. Na prośbę ucznia lub jego rodziców nauczyciel ustalający ocenę powinien ją uzasadnić.


 1. Na prośbę ucznia lub jego rodziców, sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest udostępniana uczniowi w czasie lekcji lub na przerwie, a rodzicom podczas zebrań z rodzicami oraz podczas indywidualnych spotkań z nauczycielami.


 1. Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest przechowywana przez nauczyciela do 30 września następnego roku szkolnego.


§ 58


 1. Oceny bieżące i klasyfikacyjne ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne, a ocenę zachowania ucznia – wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia.


 1. Ocena ustalona przez nauczyciela i ocena zachowania ucznia ustalona przez wychowawcę nie może być uchylona ani zmieniona decyzją administracyjną.


§ 59


 1. Nauczyciel, na podstawie opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej, ma obowiązek dostosowania wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom.


 1. Nauczyciel, ustalając ocenę z wychowania fizycznego, techniki, informatyki, plastyki i muzyki, powinien w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wy-wiązywaniu się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.


§ 60


 1. Uczeń może być zwolniony z zajęć z wychowania fizycznego i informatyki na podstawie opinii lekarza o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach.


 1. Decyzję o zwolnieniu z tych zajęć wydaje dyrektor szkoły; w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się: zwolniony.


 1. Zasady oceniania z religii regulują odrębne przepisy.


§ 61


 1. Oceny bieżące i klasyfikacyjne w klasach IV-VI oraz oceny bieżące w klasach I-III ustala się w stopniach wg następującej skali:


Stopień

Oznaczenie cyfrowe

Skrót

celujący

6

cel

bardzo dobry

5

bdb

dobry

4

db

dostateczny

3

dst

dopuszczający

2

dop

niedostateczny

1

ndst


 1. Oceny wyrażone w stopniach dzielą się na:

 1. bieżące (cząstkowe), określające poziom wiadomości i umiejętności ucznia ze zrealizowanej części programu nauczania,

 2. klasyfikacyjne, określające poziom wiadomości i umiejętności ucznia przewidzianych w programie nauczania na dany okres lub rok szkolny; oceny te nie mogą być ustalane poprzez wyliczenie średniej arytmetycznej stopni cząstkowych.


3. W bieżącym ocenianiu dopuszcza się stosowanie znaków " + " i " - " oraz

komentarz w dokumentacji przebiegu nauczania prowadzonej przez

nauczyciela.


 1. W klasach I-III śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych są ocenami opisowymi.


 1. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną zachowania.


§ 62


 1. Ustala się następujące kryteria stopni szkolnych:

  1. na ocenę celującą uczeń:

 1. w bardzo wysokim stopniu opanował treści programowe, rozszerzając swą wiedzę o wiadomości w znacznym stopniu wykraczające poza program danej klasy,

 2. formułuje oryginalne i przemyślane wnioski, hierarchizuje i selekcjonuje nabywaną wiedzę,

 3. z własnej inicjatywy sporządza materiały pomocne w prowadzeniu lekcji,

 4. z powodzeniem bierze udział w konkursach,

 5. prowadzi własne prace badawcze pod kierunkiem nauczyciela,

  1. na ocenę bardzo dobrą uczeń:

 1. w wysokim stopniu opanował treści programowe,

 2. samodzielnie interpretuje i wyjaśnia fakty i zjawiska, tworzy uogólnienia i wnioski,

 3. potrafi bronić swych poglądów, a także dochodzić do porozumienia w kwes-tiach spornych,

 4. wnosi twórczy wkład w realizowane zagadnienia,

  1. na ocenę dobrą uczeń:

 1. opanował treści konieczne, podstawowe i rozszerzające,

 2. samodzielnie pracuje z podręcznikiem i materiałem źródłowym,

 3. ustnie i pisemnie stosuje terminologię typową dla danego przedmiotu,

 4. rozwiązuje typowe problemy z wykorzystaniem poznanych metod oraz różnorodnych źródeł informacji,

 5. bierze aktywny udział w zajęciach, sprawnie pracuje w grupie,

  1. na ocenę dostateczną uczeń:

 1. opanował treści konieczne i podstawowe,

 2. rozumie treści określone programem nauczania,

 3. z minimalną pomocą nauczyciela rozwiązuje typowe problemy,

 4. analizuje podstawowe zależności,

 5. próbuje porównywać, wnioskować, zajmować stanowisko,

 6. wykazuje aktywność w czasie lekcji,

 7. współpracuje z grupą w realizacji zadania,

  1. na ocenę dopuszczającą uczeń:

 1. uczeń opanował treści konieczne przewidziane w podstawach programowych,

 2. przy pomocy nauczyciela wyjaśnia proste pojęcia,

 3. przejawia gotowość do przyswajania nowych wiadomości,

 4. podporządkowuje się instrukcjom nauczyciela i współpracuje z nim,

  1. ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:

 1. nie opanował treści koniecznych przewidzianych w podstawach programowych,

 2. nie włącza się w realizację zadań, nie przejawia chęci do pracy,

 3. nie zna podstawowych pojęć, nie potrafi rozwiązać sytuacji problemowych i zastosować wiedzy w praktyce nawet przy pomocy nauczyciela.


 1. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną ocenę klasyfikacyjną.


 1. Uczeń, który tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim uzyskał po ustaleniu rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych celującą końcową ocenę klasyfikacyjną.


 1. Ogólne kryteria stopni szkolnych uszczegółowione są, zgodnie ze specyfiką danych zajęć edukacyjnych, w przedmiotowych systemach oceniania.

§ 63


Oceny bieżące wystawiane są uczniom za wiedzę i umiejętności, z uwzględnieniem zaangażowania ucznia w ramach różnych form aktywności i zgodnie z wymaganiami edukacyjnymi zawartymi w przedmiotowych systemach oceniania.


§ 64


 1. W celu uzyskania obiektywnej oceny ucznia w klasach IV-VI nauczyciele stosują różnorodne formy sprawdzania wiedzy i umiejętności:

 1. wypowiedzi ustne,

 2. ćwiczenia praktyczne,

 3. praca ucznia na lekcji,

 4. prace domowe,

 5. dodatkowe (nadobowiązkowe) prace ucznia,

 6. prace pisemne: sprawdziany, prace klasowe, kartkówki.


 1. Formy sprawdzania osiągnięć ucznia oraz ich częstotliwość dostosowane są do specyfiki przedmiotu i szczegółowo opisane w przedmiotowym systemie oceniania.


 1. Rodzaje prac pisemnych:

 1. kartkówka z ostatniego tematu (zagadnienia) – czas trwania do 15 minut, bez zapowiedzi,

 2. sprawdzian, praca klasowa obejmujący kilka tematów lub określoną partię materiału – czas trwania 1-2 godziny lekcyjne, zapowiedziany z tygodniowym wyprzedzeniem, potwierdzony wpisem w dzienniku,

 3. inne prace pisemne wynikające ze specyfiki przedmiotu (np. dyktanda) – czas trwania do 45 min., zapowiedziane z tygodniowym wyprzedzeniem, potwierdzone wpisem w dzienniku.


 1. Zasady przeprowadzania prac pisemnych:

 1. w ciągu tygodnia mogą odbyć się najwyżej dwie prace klasowe (sprawdziany) w danej klasie i tylko jedna danego dnia,

 2. na życzenie uczniów nauczyciel może zmienić termin pracy klasowej lub sprawdzianu, z zastrzeżeniem, że przy ustaleniu nowego terminu nie obowiązuje ust.4 pkt 1,

 3. sprawdzone prace pisemne muszą być oddane i omówione w ciągu 2 tygodni od ich przeprowadzenia,

 4. w razie nieprzestrzegania przez nauczycieli ilości i częstotliwości prac pisemnych uczeń ma prawo odwołać się do wychowawcy klasy lub dyrektora szkoły.


§ 65


 1. Uczeń ma prawo być nieprzygotowany do zajęć:

 1. wskutek wypadków losowych,

 2. z powodu choroby trwającej dłużej niż 5 dni roboczych (na uzupełnienie wiadomości uczeń ma 5 dni),

 3. przez 5 dni po powrocie z sanatorium lub uzdrowiska,

 4. w związku z trudną sytuacją materialną – brak podręczników we wrześniu.


 1. Uczeń ma obowiązek zgłosić fakt nie przygotowania do zajęć na początku lekcji.


Ocena zachowania ucznia


§ 66


 1. Ocenę zachowania ustala wychowawca klasy na podstawie szczegółowych kryteriów zawartych w regulaminie oceny zachowania.


 1. Wychowawca ustalając śródroczną lub roczną ocenę zachowania bierze pod uwagę:

 1. samoocenę ucznia,

 2. opinię zespołu klasowego,

 3. opinie nauczycieli, w szczególności uczących w danym oddziale.


§ 67


Ocena zachowania nie ma wpływu na:

 1. oceny z zajęć edukacyjnych,

 2. promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły,

z zastrzeżeniem § 68 ust. 3 i 4.

§ 68


 1. W klasach I-III śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania są ocenami opisowymi.


 1. Ocena zachowania uczniów klas IV-VI (bieżąca, śródroczna, roczna) wyrażana jest wg następującej skali:


Zachowanie

Skrót

(tylko w ocenianiu bieżącym)

wzorowe

wz

bardzo dobre

bdb

dobre

db

poprawne

pop

nieodpowiednie

ndp

naganne

ng


 1. Rada pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu po raz drugi z rzędu, w danym etapie edukacyjnym, ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.

 2. Uczeń, któremu po raz trzeci z rzędu, w danym etapie edukacyjnym, ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej, a uczeń klasy szóstej nie kończy szkoły.


§ 69


 1. Pozytywne i negatywne uwagi o bieżącym zachowaniu ucznia nauczyciele i wychowawcy odnotowują w formie opisowej w zeszycie spostrzeżeń i uwag danej klasy.


 1. Wychowawca na podstawie uwag nauczycieli, bieżących ocen zachowania oraz zebranych informacji formułuje bieżącą ocenę zachowania ucznia, którą przekazuje na zebraniu, podczas spotkań indywidualnych lub też w inny sposób (np. telefonicznie, listownie) rodzicom ucznia.


§ 70


Ocena zachowania ucznia uwzględnia w szczególności:

 1. funkcjonowanie ucznia w środowisku szkolnym,

 2. respektowanie zasad współżycia społecznego i norm etycznych,

 3. dbałość o honor i tradycje szkoły,

 4. dbałość o piękno mowy ojczystej,

 5. dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób,

 6. godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią,

 7. okazywanie szacunku innym osobom.


§ 71


Przy dokonywaniu oceny zachowania ucznia uwzględniane są następujące elementy:

 1. kultura osobista ucznia i postawa wobec nauczycieli, kolegów i innych osób:

 1. postawa ucznia, wyrażająca szacunek wobec wszystkich pracowników szkoły, kolegów i innych osób,

 2. dbałość o kulturę języka i poprawne wypowiadanie się,

 3. tolerancja wobec odmiennych poglądów innych osób,

 4. sposób bycia nienaruszający godności własnej i godności innych,

 5. uprzejmość, życzliwość, takt, delikatność, uczynność, gotowość do niesienia innym pomocy.

 1. wypełnianie obowiązków szkolnych:

 1. systematyczność i punktualność w uczęszczaniu na zajęcia szkolne,

 2. aktywność i systematyczność w wykonywaniu obowiązków szkolnych,

 3. wytrwałość w przezwyciężaniu trudności w nauce,

 1. udział w życiu klasy, szkoły, środowiska:

 1. wywiązywanie się z zadań powierzonych przez szkołę,

 2. umiejętność współdziałania w zespole, pomoc innym,

 3. reprezentowanie szkoły w konkursach, zawodach,

 4. inicjowanie i wykonywanie prac społecznych na rzecz klasy, szkoły i śro-dowiska,

 1. dbałość o zdrowie swoje i innych:

 1. przestrzeganie higieny osobistej, troska o estetyczny wygląd,

 2. dbałość o wygląd najbliższego otoczenia, w tym poszanowanie majątku szkoły i zieleni wokół niej,

 3. unikanie nałogów (nikotyna, alkohol, narkotyki),

 4. przestrzeganie zasad bezpieczeństwa.§ 72


Szczegółowe kryteria na poszczególne oceny zawarte są w regulaminie oceny zachowania.

  1. ocenę dobrą otrzymuje uczeń spełniający wszystkie kryteria na tę ocenę,

  2. uczniowi spełniającemu kryteria na ocenę bardzo dobrą oraz co najmniej 2/3 kryteriów na ocenę wzorową podwyższa się ocenę do wzorowej,

  3. uczniowi spełniającemu kryteria na ocenę dobrą oraz co najmniej 2/3 kryteriów na ocenę bardzo dobrą podwyższa się ocenę do bardzo dobrej,

  4. uczniowi spełniającemu kryteria na ocenę poprawną oraz co najmniej 2/3 kryteriów na ocenę dobrą podwyższa się ocenę do dobrej,

  5. ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń spełniający co najmniej ½ kryteriów na tę ocenę, przy jednoczesnym niespełnieniu kryteriów na ocenę wyższą,

  6. w przypadku przewinień naruszających prawo ( np. oszustw, fałszerstwa dokumentów, kradzieży, wymuszania, rozboju) uczeń, niezależnie od spełniania kryteriów na wyższą ocenę, otrzymuje ocenę naganną.


§ 73


 1. W przypadku naruszenia procedury dokonywania oceny klasyfikacyjnej zachowania zawartej w statucie szkoły uczeń lub jego rodzic mają prawo złożenia odwołania do dyrektora szkoły.

 2. Dyrektor szkoły w terminie do 5 dni od daty złożenia odwołania i po zbadaniu trybu wystawienia oceny klasyfikacyjnej zachowania podejmuje decyzję, powiadamiając o niej wnioskodawcę.

 3. Jeśli tryb ustalenia oceny klasyfikacyjnej zachowania był zgodny z przepisami prawa, dyrektor podtrzymuje decyzję wychowawcy.

 4. Jeśli tryb ustalenia oceny klasyfikacyjnej zachowania był niezgodny z przepisami prawa, to stosuje się § 75 ust. 17 i ust. 18 pkt 2 statutu.

Sposoby informowania o osiągnięciach uczniów


§ 74


 1. Informacji o ocenach bieżących i klasyfikacyjnych udziela rodzicom wychowawca klasy, a w uzasadnionych wypadkach inny nauczyciel uczący ucznia.


 1. Wychowawca klasy na pierwszym w roku szkolnym zebraniu z rodzicami przedstawia harmonogram zebrań na bieżący rok szkolny oraz informuje rodziców o obowiązku uczestniczenia w w/w zebraniach.


 1. Ramowy harmonogram zebrań z rodzicami przewiduje:

 1. w I okresie trzy zebrania:

 1. w I połowie września,

 2. w II połowie listopada,

 3. w ostatnim tygodniu nauki pierwszego okresu,

 1. w II okresie trzy zebrania:

 1. na przełomie marca i kwietnia,

 2. w połowie maja,

 3. w ostatnim tygodniu nauki drugiego okresu.


 1. Powiadamianie rodziców o osiągnięciach ich dzieci odbywa się poprzez:

 1. zebrania ogólne wychowawców klas z rodzicami,

 2. konsultacje indywidualne z nauczycielami w czasie zebrań ogólnych wychowawców klas lub, w uzasadnionych przypadkach, na przerwach międzylekcyjnych,

 3. wpisania uwagi do zeszytu ucznia,

 4. pisemne poinformowanie o szczególnych osiągnięciach ucznia lub o przewi-dywanych ocenach niedostatecznych,

 5. kontakt listowny lub telefoniczny.


 1. Na 4 tygodnie przed klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej, nauczyciele uczący oraz wychowawcy informują uczniów o przewidywanych dla niego niedostatecznych ocenach klasyfikacyjnych i nagannej ocenie zachowania, a na 2 tygodnie przed klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej, o wszystkich przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych i ocenie zachowania.


 1. Wychowawca klasy, na 4 tygodnie przed klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej informuje rodziców (prawnych opiekunów) ucznia o przewidywa-nych dla niego niedostatecznych ocenach klasyfikacyjnych i nagannej ocenie zachowania, a na 2 tygodnie przed klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej, o wszystkich przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych i ocenie zachowania.


 1. W przypadku nieobecności rodziców, wychowawca informuje ich o przewidy-wanych ocenach klasyfikacyjnych podczas indywidualnych konsultacji, których termin wspólnie ustalają.

Klasyfikowanie i promowanie uczniów


§ 75


 1. Rok szkolny dzieli się na dwa okresy:

 1. I okres trwa od pierwszego dnia roku szkolnego do ferii zimowych, jednak nie dłużej niż do 31 stycznia,

 2. II okres trwa od poniedziałku po zakończeniu ferii zimowych lub 1 lutego w przypadku, gdy I okres kończy się 31 stycznia, do zakończenia roku szkolnego.


 1. Klasyfikowanie śródroczne i roczne przeprowadza się na 5 do 7 dni przed zakończeniem zajęć w danym okresie.


 1. Klasyfikowanie w klasach I-III polega na śródrocznym i rocznym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu opisowej śródrocznej i rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych oraz opisowej śródrocznej i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.


 1. Uczeń klasy I-III szkoły podstawowej otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, z zastrzeżeniem ust.5.


 1. Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) i po uzyskaniu zgody

wychowawcy klasy lub na wniosek wychowawcy klasy i po uzyskaniu zgody rodziców (prawnych opiekunów), oraz po uzyskaniu opinii publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, rada pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia klasy I i II szkoły

podstawowej do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego.


 1. W wyjątkowych przypadkach, rada pedagogiczna może postanowić o pow-tarzaniu klasy przez ucznia klasy I-III szkoły podstawowej, na podstawie

opinii wydanej przez lekarza lub publiczną poradnię psychologiczno-

pedagogiczną, w tym publiczną poradnię specjalistyczną, oraz po zasięgnięciu

opinii rodziców (prawnych opiekunów) ucznia.


 1. Klasyfikowanie śródroczne i roczne w klasach IV-VI polega na okresowym

(klasyfikowanie śródroczne) i rocznym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych w stopniach szkolnych, o których mowa w § 61 i § 62 oraz ocenie zachowania zgodnie z zasadami zawartymi w § 71 i § 72.


8. Uczeń klasy IV-VI otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze

wszystkich zajęć edukacyjnych ujętych w szkolnym planie nauczania uzyskał oceny wyższe od niedostatecznych, z zastrzeżeniem ust.11 oraz § 68 ust.3 i 4.


9. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.


10.Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię albo etykę, do średniej ocen, o której mowa w ust. 9, wlicza się także roczne oceny uzyskane z tych zajęć.


 1. Uwzględniając możliwości ucznia, rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych zajęć edukacyjnych pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w kla-sie programowo wyższej.


 1. Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w ust. 8 i 11 nie otrzymuje promocji i powtarza tę samą klasę.


 1. Nauczyciel wystawiający uczniowi ocenę niedostateczną śródroczną lub roczną oraz wychowawca wystawiający ocenę naganną zachowania zobowiązany jest podać uzasadnienie poparte udokumentowanymi działaniami, które zmierzały do zapobieżenia takiej decyzji.


 1. Uczeń może otrzymać z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć wyższą od przewidywanej ocenę roczną, jeśli:

1)  zgłosi nauczycielowi prowadzącemu dane zajęcia chęć poprawy tej oceny w okresie nie dłuższym niż tydzień od otrzymania informacji o przewidywanej ocenie rocznej,

2)  wykona określone przez nauczyciela zadania niezbędne do otrzymania wyższej oceny w terminie wyznaczonym przez nauczyciela nie później niż do terminu klasyfikacji rocznej.


 1. Procedura określona w § 75 ust. 14 może mieć formę pisemnego kontraktu między nauczycielem i uczniem oraz jego rodzicami (prawnymi opiekunami).


 1. Niedotrzymanie przez ucznia warunków określonych w § 75 ust. 14 pkt 1 i 2 powoduje ustalenie oceny rocznej takiej jak przewidywana.


 1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny; zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 7 dni od zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych.


 1. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która:

1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych - przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych,

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania – ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.


 1. Termin sprawdzianu, o którym mowa w § 75 ust. 18 pkt 1 wyznacza dyrektor szkoły.


 1. Sprawdzian o którym mowa w § 75 ust. 18 pkt 1 powinien się odbyć nie później niż w ciągu 14 dni od dnia złożenia zastrzeżenia.


 1. Termin sprawdzianu, o którym mowa w § 75 ust. 18 pkt 1, uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).


 1. Termin posiedzenia komisji w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania wyznacza dyrektor szkoły i powinno się odbyć w ciągu 14 dni od dnia złożenia zastrzeżenia.


 1. W skład komisji wchodzą:

 1. w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:

 1. dyrektor szkoły – jako przewodniczący komisji,

 2. nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,

 3. dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzący takie same zajęcia edukacyjne,

 1. w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:

 1. dyrektor szkoły – jako przewodniczący komisji,

 1. wychowawca klasy,

 2. wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie,

 3. przedstawiciel samorządu uczniowskiego,

 4. przedstawiciel rady rodziców.


 1. Nauczyciel, o którym mowa w § 75 ust. 23 pkt 1 lit. b, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasad-nionych przypadkach; w takim przypadku dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.


 1. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.


 1. Z prac komisji sporządza się protokół, który stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia, zawierający w szczególności:

 1. w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:

 1. skład komisji,

 2. termin sprawdzianu, o którym mowa w § 75 ust. 19,

 3. zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne,

 4. wynik egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskaną ocenę,

 1. w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:

a) skład komisji,

b) termin posiedzenia komisji,

c) wynik głosowania,

d) ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem.

 1. Uczeń kończy szkołę podstawową:

  1. jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej oraz roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych, uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe z zajęć edukacyjnych od oceny niedostatecznej z zastrzeżeniem § 68 ust. 3 i 4,

  2. jeżeli ponadto przystąpił do sprawdzianu o których mowa w § 79 z zastrzeże-niem ust. 8,

  3. uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię albo etykę, do średniej ocen, o której mowa w pkt 3, wlicza się także roczne oceny uzyskane z tych zajęć.


 1. Począwszy od klasy IV uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymuje świadectwo z wyróżnieniem.Egzaminy klasyfikacyjne


§ 76


 1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny śródrocznej lub rocznej klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczających połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.


 1. Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, techniki, informatyki i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.


 1. Jeśli sytuacja ucznia wskazuje, iż może on być niesklasyfikowany, wychowawca na 4 tygodnie przed klasyfikacją informuje o tym fakcie rodziców; rodzice potwierdzają podpisem przyjęcie informacji.


 1. Uczeń niesklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.


 1. Na prośbę ucznia niesklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej lub na prośbę jego rodziców rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny; egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń realizujący na podstawie odrębnych przepisów indywidualny tok lub program nauki oraz uczeń spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą.


 1. Egzamin klasyfikacyjny obejmujący materiał programowy I okresu przeprowadza się do końca marca; egzamin klasyfikacyjny za II okres przeprowadzany jest do 25 sierpnia.


 1. Termin egzaminu klasyfikacyjnego ustala dyrektor szkoły w uzgodnieniu z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).


 1. W szczególnych przypadkach na pisemną prośbę ucznia lub jego rodziców, za zgodą rady pedagogicznej, egzamin klasyfikacyjny może odbyć się w innym terminie, nie później niż do końca września.


 1. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze obserwatorów – rodzice (prawni opiekunowie) ucznia.


 1. Uczeń, który nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego powtarza klasę.


§ 77


 1. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły, w skład której wchodzą:

 1. dyrektor szkoły jako przewodniczący,

 2. nauczyciel prowadzący dane zajęcia jako egzaminator,

 3. nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia jako członek komisji.


 1. Egzamin składa się z części pisemnej i ustnej, z wyjątkiem egzaminu z muzyki, plastyki, techniki, informatyki i wychowania fizycznego, z których egzamin ma formę ćwiczeń praktycznych.


 1. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający:

 1. skład komisji,

 2. termin egzaminu,

 3. zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne,

 4. wynik egzaminu oraz ocenę ustaloną przez komisję.


 1. Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia oraz zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia; protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.


Egzamin poprawkowy


§ 78


 1. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jed-nych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy; w wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna na pisemną prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) może wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych.


 1. Ustalona przez nauczyciela niedostateczna ocena klasyfikacyjna roczna może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego.


 1. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz części ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, informatyki, techniki oraz wychowania fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.


 1. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w trybie przewidzianym dla egzaminu klasyfikacyjnego, opisanym w § 77.


 1. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły w ostatnim tygodniu sierpnia.


 1. Nauczyciel o którym mowa w § 77 ust. 1 pkt 2, może być zwolniony z pracy w komisji przeprowadzającej egzamin poprawkowy na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach; na jego miejsce dyrektor szkoły powołuje na egzaminatora innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.


 1. Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie określonym przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września.


 1. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, powtarza klasę z zastrzeżeniem § 75 ust. 11.


Sprawdzian w klasie szóstej


§ 79


 1. W klasie szóstej szkoły podstawowej Okręgowa Komisja Egzaminacyjna, zwana dalej „komisją okręgową”, przeprowadza sprawdzian poziomu opanowania umiejętności, określonych w standardach wymagań, ustalonych odrębnymi przepisami, zwany dalej „sprawdzianem”.


 1. Sprawdzian przeprowadzany jest w kwietniu, w terminie określonym przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.


 1. Sprawdzian trwa 60 minut; dla uczniów, o których mowa w ust. 4, czas trwania sprawdzianu może być przedłużony, nie więcej jednak niż o 30 minut.


 1. Uczniowie z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się mają prawo przystąpić do sprawdzianu w warunkach i formie dostosowanych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych ucznia, na podstawie opinii poradni psychologiczno –pedagogicznej; opinia powinna być wydana przez poradnię nie później niż do końca września roku szkolnego, w którym odbywa się sprawdzian.


 1. Sprawdzian jest organizowany w szkole, zgodnie z odrębnymi przepisami.


 1. Uczeń, który z przyczyn losowych bądź zdrowotnych nie przystąpił do sprawdzianu w ustalonym terminie albo przerwał sprawdzian, przystępuje do sprawdzianu w do-datkowym terminie ustalonym przez dyrektora Komisji Centralnej, nie później niż do dnia 20 sierpnia danego roku, w miejscu wskazanym przez dyrektora komisji okręgowej.


 1. Uczeń, który nie przystąpił do sprawdzianu w terminie do dnia 20 sierpnia danego roku, powtarza ostatnią klasę szkoły podstawowej oraz przystępuje do sprawdzianu w następnym roku, z zastrzeżeniem ust.8.


 1. W szczególnych przypadkach losowych bądź zdrowotnych, uniemożliwiających przystąpienie do sprawdzianu w terminie do dnia 20 sierpnia danego roku, dyrektor komisji okręgowej, na udokumentowany wniosek dyrektora szkoły, może zwolnić ucznia z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu.


 1. Wynik sprawdzianu ustalony przez komisję okręgową jest ostateczny.


 1. Na prośbę ucznia lub jego rodziców, sprawdzian i oceniona praca ucznia jest udostępniona uczniowi lub jego rodzicom.


 1. Wynik sprawdzianu nie wpływa na ukończenie szkoły; wyniku sprawdzianu nie odnotowuje się na świadectwie ukończenia szkoły.


ROZDZIAŁ 8


Program wychowawczy


§ 80


 1. Celem wychowania jest doprowadzenie do pełnego rozwoju osobistego.


 1. Program wychowawczy obejmuje w szczególności:

 1. powinności wychowawcze będące wymiarem pracy edukacyjnej każdego nauczyciela, określone w ramach zadań ogólnych szkoły,

 2. powinności i treści wychowawcze właściwe dla poszczególnych zajęć edukacyjnych,

 3. powinności wychowawców klasowych zawarte w § 42,

 4. treści wychowawcze zawarte w § 14,

 5. istniejące lub tworzone zwyczaje i obyczaje szkolne,

 6. zasady współpracy wychowawczej z rodzicami zawarte w § 74.


 1. Oceny efektów realizacji programu wychowawczego dokonuje się w trakcie zebrań rady pedagogicznej podsumowujących pracę w pierwszym i drugim okresie danego roku szkolnego.


 1. Wynikające z oceny wnioski przekazywane są do wiadomości rady rodziców i samorządu uczniowskiego.


 1. Ocenie poddawane są następujące elementy:

  1. funkcjonowanie pomocy pedagogicznej,

  2. uczestnictwo i osiągnięcia uczniów w imprezach szkolnych i pozaszkolnych,

  3. realizacja tradycji i obyczajów szkolnych,

  4. rozkład ocen zachowania,

  5. frekwencja rodziców uczniów na spotkaniach z wychowawcami klas,

  6. rozkład rozmów dyscyplinujących oraz wpisów do zeszytów spostrzeżeń i uwag klasowych,

  7. realizacja zaleceń zawartych w orzeczeniach i opiniach poradni psychologiczno – pedagogicznej oraz poradni specjalistycznych,

  8. częstotliwość dodatkowych spotkań wychowawców z rodzicami uczniów,

  9. realizacja planów pracy wychowawców klas,

  10. uczestnictwo w ofercie kulturalnej,

  11. uczestnictwo w formach turystyki,

  12. uczestnictwo w konkursach i zawodach sportowych,

  13. innowacje i projekty wychowawcze,

  14. samorządność uczniowska,

  15. skala zjawiska absencji uczniów na zajęciach lekcyjnych,

  16. funkcjonowanie zapisów statutu szkoły dotyczących systemu nagród i kar,

  17. funkcjonowanie procedur wychowawczych.


§ 81


Szczegółowy zakres działań wychowawczych określa program wychowawczy szkoły.


Szkolny program profilaktyki


§ 82


 1. Szkolny program profilaktyki to ogół działań chroniących uczniów przed zakłóceniami w rozwoju i interwencyjnych w sytuacji pojawiających się zagrożeń.


 1. Szkolny program profilaktyki obejmuje działania podejmowane w trakcie realizacji programów nauczania i programu wychowawczego szkoły, gdy realizowane są ogólne zadania szkoły, a także działania specyficzne dla profilaktyki.


§ 83

Cele profilaktyki szkolnej:

  1. ochrona uczniów przed zagrożeniami rozwoju,

  2. reagowanie na pojawiające się zagrożenia.


§ 84


Zadania profilaktyki szkolnej:

  1. dostarczenie adekwatnych informacji na temat skutków zachowań ryzykownych i tym samym umożliwienie racjonalnego wyboru,

  2. pomoc w rozwijaniu ważnych umiejętności społecznych i psychologicznych,

  3. rozwijanie możliwości podejmowania działań alternatywnych poprzez zaangażowanie uczniów w działalność pozytywną,

  4. reagowanie w sytuacjach rozpoznania pierwszych prób podejmowania zachowań ryzykownych poprzez odwołanie się do specjalistycznej pomocy.

  5. nawiązanie kontaktu z rodzicami.


§ 85


Oceny efektów realizacji szkolnego programu profilaktyki dokonuje się w trakcie zebrań plenarnych rady pedagogicznej podsumowujących pracę w pierwszym i drugim okresie danego roku szkolnego; wynikające z oceny wnioski, przekazywane są do wiadomości rady rodziców i samorządu uczniowskiego.


§ 86


Szczegółowy zakres działań w zakresie profilaktyki szkolnej określa szkolny program profilaktyki.
ROZDZIAŁ 9


Postanowienia końcowe


§ 87


Ostatecznej interpretacji zapisów statutu dokonuje dyrektor szkoły.


§ 88


 1. W celu zapoznania społeczności szkolnej z postanowieniami statutu:

 1. wychowawca klasy omawia z uczniami na godzinie wychowawczej poszczególne zapisy statutu, uwzględniając możliwości percepcyjne uczniów,

 2. wychowawca na zebraniu klasowym przedstawia rodzicom zapisy statutu oraz informuje o miejscu jego udostępnienia,

 3. nauczyciele i inni pracownicy szkoły samodzielnie zapoznają się ze statutem szkoły.


 1. Statut znajduje się u dyrektora szkoły, w pokoju nauczycielskim oraz na stronie internetowej szkoły.


§ 89


 1. Szkoła nosi nazwę: „Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Ciciborze Dużym”; nazwa szkoły jest używana w pełnym brzmieniu.


 1. Na pieczęciach i stemplach dopuszcza się używanie nazwy skróconej.


 1. Szkoła może posiadać własny sztandar, logo i ceremoniał szkolny.


 1. Siedzibą szkoły jest budynek Nr 1 w Ciciborze Dużym.


 1. Nowelizacji statutu dokonuje rada pedagogiczna na podstawie projektu przedstawionego przez dyrektora szkoły w trybie przewidzianym dla uchwalania uchwał.


 1. Do opracowania tekstu ujednoliconego statutu po wprowadzonych zmianach upoważniony jest dyrektor szkoły.


 1. Tekst jednolity statutu uchwala rada pedagogiczna w trybie przewidzianym dla uchwalania uchwał.Przewodniczący Rady Pedagogicznej